kinderergotherapie praktijk Monique Mollink

KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink Cursusvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 • KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname uiterlijk 4 tot 2 weken (afhankelijk van eventuele derde partijen) voor de start van een cursus te annuleren.
 • De rechten op de tijdens of voorafgaand aan de cursus verstrekte schriftelijke of digitale materialen berusten bij KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink. Deelnemers krijgen een persoonlijk gebruiksrecht dat niet overdraagbaar is. Het is dus niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink.
 • De inhoud van het cursusmateriaal en het totale cursusprogramma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren van adviezen of aanbevelingen in het studiemateriaal, het uitgereikte materiaal en/of mondelinge uitleg of adviezen tijdens de uitvoering van de training.
 • KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink is niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers voortvloeiend uit het niet door kunnen gaan van de cursus door overmacht. Denk daarbij aan arbeidsongeschiktheid van de docent en de onmogelijkheid een vervanger te vinden, onbruikbaar zijn van de locatie (niet voldoen aan de gestelde eisen) of niet beschikbaar zijn van de locatie (niet voldoen aan de gestelde eisen) of niet beschikbaar zijn van de locatie of extreme weersomstandigheden of andere vergelijkbare calamiteiten.
 • KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink zal zich inspannen om met alle betrokken partijen een alternatief te zoeken.
  KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink is nooit aansprakelijk voor welke gevolgschade in welke vorm dan ook.
 • Alle informatie die door cursisten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, privégegevens, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Voorwaarden deelnemer

 • Betaling dient te geschieden binnen 2 weken na ontvangst van de factuur. Deelname is uitsluitend mogelijk als het voor de cursus verschuldigde bedrag uiterlijk 1 week voor de start van de eerste cursusdag op de rekening van KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink staat.
 • Vanaf het moment van aanmelden geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor de start van de cursus is de deelnemer altijd 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de cursus is het volledige bedrag van de cursus verschuldigd.
 • In geval van aantoonbare overmacht van de deelnemer (dit ter beoordeling van KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink) zal KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink zich inspannen om de deelnemer de training geheel of gedeeltelijk op een ander tijdstip in te laten halen. Hiervoor is dan een bedrag van €25.- administratiekosten verschuldigd. KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink is niet verplicht cursusgelden te restitueren wanneer inhalen niet mogelijk blijkt te zijn.
 • Een deelnemer kan uitsluitend een vervangende deelnemer aan de cursus laten deelnemen, mits dat uiterlijk 1 week voor de start schriftelijk aan KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink (praktijk@moniquemollink.nl) is doorgegeven en de goede ontvangst van dit bericht door KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink aan de deelnemer is bevestigd.
 • Wordt een deelnemend lid van KinderErgotherapie Praktijk Monique Mollink vervangen door een niet-lid, dan wordt de niet-leden toeslag (aanvullend) gefactureerd.
 • Voor het verkrijgen van een certificaat en accreditatiepunten is de deelnemer verplicht de gehele cursus aanwezig te zijn en de eventuele (huiswerk) opdrachten volledig uit te voeren.